Kategori

Populära Inlägg

1 Massage
Övningar för cervikal osteokondros enligt Bubnovsky: hur man gör det korrekt?
2 Massage
Muskelsmärtor i hela kroppen
3 Knä
Reumatoid artrit: behandling med folkmedicin. Folkrecept
Image
Huvud // Gikt

MOVALIS


MOVALIS

Klinisk och farmakologisk grupp

Aktiv substans

Släpp form, komposition och förpackning

Lösning för intramuskulär injektion, gul med grönt sken, transparent, praktiskt taget fri från partiklar.

1 amp.
meloxicam15 mg

Hjälpämnen: meglumin - 9,375 mg, glykofurfural - 150 mg, poloxamer 188 - 75 mg, natriumklorid - 4,5 mg, glycin - 7,5 mg, natriumhydroxid - 0,228 mg, d / i vatten - 1279,482 mg.

1,5 ml - ampuller av färglöst glas (3) - konturerade plastpallar (1) - kartonger.
1,5 ml - ampuller av färglöst glas (5) - konturerade plastpallar (1) - kartonger.
1,5 ml - ampuller av färglöst glas (5) - konturerade plastbrickor (2) - kartonger (5) - polypropenfilm (för sjukhus).

farmakologisk effekt

Movalis är ett icke-steroida antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID), tillhör derivaten av enolsyra och har antiinflammatoriska, smärtstillande och febernedsättande effekter..

Den uttalade antiinflammatoriska effekten av meloxicam har fastställts i alla standardmodeller för inflammation. Verkningsmekanismen för meloxikam är dess förmåga att hämma syntesen av prostaglandiner - kända förmedlare av inflammation.

Meloxicam in vivo hämmar syntesen av prostaglandiner vid inflammationsstället i större utsträckning än i magslemhinnan eller njurarna.

Dessa skillnader är associerade med en mer selektiv inhibering av cyklooxygenas-2 (COX-2) jämfört med cyklooxygenas-1 (COX-1). Man tror att hämning av COX-2 förmedlar de terapeutiska effekterna av NSAID, medan hämning av det ihållande isoenzymet COX-1 kan vara ansvarig för mag- och njurbiverkningar. Selektiviteten för meloxicam gentemot COX-2 har bekräftats i olika testsystem, både in vitro och in vivo. Den selektiva förmågan hos meloxicam att hämma COX-2 har visats vid användning som ett testsystem i humant helblod in vitro. Det visade sig att meloxikam (i doser om 7,5 mg och 15 mg) hämmade COX-2 mer aktivt, vilket utövade en större hämmande effekt på produktionen av prostaglandin E2 stimulerad av lipopolysackarid (en reaktion kontrollerad av COX-2) än på produktionen av tromboxan, som är involverad i blodkoagulation (reaktionskontrollerad av COX-1). Dessa effekter var dosberoende.

Ex vivo-studier har visat att meloxikam (vid doser på 7,5 mg och 15 mg) inte har någon effekt på trombocytaggregation och blödningstid..

I kliniska studier inträffade biverkningar från mag-tarmkanalen i allmänhet mindre ofta med meloxikam i doser på 7,5 och 15 mg än med andra NSAID som jämförelsen gjordes med. Denna skillnad i frekvensen av biverkningar från mag-tarmkanalen beror främst på det faktum att när man tar meloxikam sågs fenomen som dyspepsi, kräkningar, illamående och buksmärta mindre ofta. Förekomsten av övre GI-perforeringar, sår och blödning associerad med meloxikam var låg och dosberoende..

 • Ställa en fråga
 • Visa institutioner
 • Köp läkemedel

Farmakokinetik

Meloxicam absorberas fullständigt efter i / m-administrering. Den relativa biotillgängligheten jämfört med oral biotillgänglighet är nästan 100%. Därför krävs inte dosval när du byter från injektion till oral form. Efter administrering av 15 mg av läkemedlet i / m uppnås den maximala plasmakoncentrationen på cirka 1,6-1,8 μg / ml inom cirka 60-96 minuter.

Meloxicam binder mycket bra till plasmaproteiner, främst albumin (99%). Tränger in i synovialvätska, koncentrationen i synovialvätskan är cirka 50% av plasmakoncentrationen. Vd är låg, cirka 11 liter. Interindividuella skillnader är 7-20%.

Meloxicam metaboliseras nästan fullständigt i levern för att bilda 4 farmakologiskt inaktiva derivat. Huvudmetaboliten, 5'-karboximeloxikam (60% av dosen), bildas genom oxidation av den mellanliggande metaboliten, 5'-hydroximetylmeloxikam, som också utsöndras men i mindre utsträckning (9% av dosen). In vitro-studier har visat att isoenzymet CYP2C9 spelar en viktig roll i denna metaboliska omvandling och isoenzymet CYP3A4 spelar en ytterligare roll. Peroxidas är involverat i bildandet av två andra metaboliter (som utgör 16% respektive 4% av läkemedelsdosen), vars aktivitet sannolikt varierar individuellt.

Det utsöndras lika genom tarmarna och njurarna, främst i form av metaboliter. Mindre än 5% av den dagliga dosen utsöndras oförändrad med avföring, i oförändrad urin finns läkemedlet endast i spårmängder. Den genomsnittliga T 1/2 meloxikam varierar från 13 till 25 timmar. Plasmaclearance är i genomsnitt 7-12 ml / min efter en enda applicering.

Meloxicam uppvisar linjär farmakokinetik vid doser av 7,5-15 mg vid administrering i / m.

Farmakokinetik i speciella kliniska situationer

Brist på leverfunktion, liksom lätt njursvikt, har ingen signifikant effekt på farmakokinetiken för meloxicam. Elimineringsgraden av meloxikam från kroppen är signifikant högre hos patienter med måttligt njursvikt. Meloxicam binder mindre bra till plasmaproteiner hos patienter med njursvikt i slutstadiet. Vid njursvikt i slutstadiet kan en ökning av Vd leda till högre koncentrationer av fritt meloxikam. Därför bör den dagliga dosen inte överstiga 7,5 mg hos dessa patienter.

Äldre patienter har liknande farmakokinetiska parametrar jämfört med yngre patienter. Hos äldre patienter är den genomsnittliga plasmaclearance under jämviktstillståndet för farmakokinetiken något lägre än hos yngre patienter. Äldre kvinnor har högre AUC-värden och en lång T 1/2 jämfört med unga patienter av båda könen.

Indikationer

Inledande behandling och kortvarig symptomatisk behandling för:

 • artros (artros, degenerativa ledsjukdomar);
 • Reumatoid artrit;
 • ankyloserande spondylit;
 • andra inflammatoriska och degenerativa sjukdomar i muskuloskeletala systemet, såsom artropatier, dorsopatier (till exempel ischias, smärta i ländryggen, periartrit i axlar och andra), åtföljd av smärta.

Kontraindikationer

 • överkänslighet mot den aktiva ingrediensen eller hjälpkomponenterna i läkemedlet;
 • överkänslighet (inklusive andra NSAID), komplett eller ofullständig kombination av bronkialastma, återkommande polypos i näsan eller paranasala bihålor, angioödem eller urtikaria orsakad av intolerans mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID på grund av den existerande sannolikheten för korskänslighet (inklusive. i anamnese);
 • erosiva och ulcerösa lesioner i magen och tolvfingertarmen i det akuta stadiet eller nyligen överfört;
 • inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller akut ulcerös kolit);
 • svår lever- och hjärtsvikt;
 • svår njursvikt (om hemodialys inte utförs, CC Med försiktighet: en historia av gastrointestinala sjukdomar (närvaro av Helicobacter pylori-infektion); hjärtsvikt; njursvikt (CC 30-60 ml / min); kranskärlssjukdom; cerebrovaskulär sjukdomar; dyslipidemi / hyperlipidemi; socker diabetes; samtidig behandling med följande läkemedel: antikoagulantia, orala kortikosteroider, blodplättmedel, selektiva serotoninåterupptagshämmare; perifer arteriell sjukdom; avancerad ålder; långvarig användning av NSAID; rökning; frekvent alkoholkonsumtion.

Dosering

Läkemedlet administreras genom djup intramuskulär injektion. Läkemedlet ska inte administreras intravenöst.

IM-administrering av läkemedlet är endast indicerat under de första dagarna av behandlingen. Ytterligare behandling fortsätter med användning av orala doseringsformer.

Den rekommenderade dosen är 7,5 mg eller 15 mg 1 gång / dag, beroende på intensiteten av smärta och svårighetsgraden av den inflammatoriska processen.

Artros med smärta: 7,5 mg / dag Vid behov kan dosen ökas till 15 mg / dag.

Reumatoid artrit: 15 mg / dag. Beroende på den terapeutiska effekten kan dosen minskas till 7,5 mg / dag.

Ankyloserande spondylit: 15 mg / dag. Beroende på den terapeutiska effekten kan dosen minskas till 7,5 mg / dag.

Hos patienter med ökad risk för biverkningar (historia av mag-tarmkanalsjukdomar, förekomst av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar) rekommenderas att behandlingen påbörjas med en dos av 7,5 mg / dag.

Eftersom den potentiella risken för biverkningar beror på dos och behandlingstid bör lägsta möjliga dos och användningstid användas..

Den maximala rekommenderade dagliga dosen är 15 mg.

Hos patienter med svår njursvikt i hemodialys bör dosen inte överstiga 7,5 mg / dag.

Använd inte läkemedlet samtidigt med andra NSAID.

Den totala dagliga dosen Movalis som används i olika doseringsformer bör inte överstiga 15 mg.

Med tanke på den eventuella inkompatibiliteten bör Movalis-lösning för intramuskulär administrering inte blandas i samma spruta med andra läkemedel..

Bieffekter

Följande är biverkningar, vars samband med användningen av läkemedlet Movalis ansågs vara möjligt.

Biverkningar som registrerats vid användning efter marknadsföring, vars koppling till intaget av läkemedlet ansågs som möjligt, är markerad med ett *.

Inom systemorganklasserna används följande kategorier när det gäller förekomsten av biverkningar: mycket ofta (≥1 / 10); ofta (≥1 / 100, från det hematopoetiska systemet: sällan - anemi; sällan - leukopeni, trombocytopeni, förändringar i antalet blodkroppar, inklusive förändringar i leukocytformeln.

Immunsystemet: sällan - andra överkänslighetsreaktioner av omedelbar typ *; ej etablerad - anafylaktisk chock *, anafylaktoida reaktioner *.

Psykiska störningar: sällan - humörförändringar *; ej etablerad - förvirring *, desorientering *.

Från nervsystemet: ofta - huvudvärk; sällan - yrsel, dåsighet.

Från sinnets sida: sällan - svindel; sällan - konjunktivit *, synstörningar, inklusive suddig syn *, tinnitus.

Från sidan av det kardiovaskulära systemet: sällan - ökat blodtryck, en känsla av "rusning" av blod till ansiktet; sällan - hjärtklappning.

Andningssystemets del: sällan - bronkialastma hos patienter med allergi mot acetylsalicylsyra och andra NSAID..

Från matsmältningssystemet: ofta - buksmärta, dyspepsi, diarré, illamående, kräkningar; sällan - latent eller uppenbar gastrointestinal blödning, gastrit *, stomatit, förstoppning, uppblåsthet, rapningar; sällan - gastroduodenalsår, kolit, esofagit; mycket sällan - gastrointestinal perforering.

Från levern och gallvägarna: sällan - övergående förändringar i leverfunktionsindikatorer (till exempel en ökning av transaminasaktivitet eller bilirubinkoncentration); mycket sällan - hepatit *.

Från sidan av huden och subkutan vävnad: sällan - angioödem *, klåda, hudutslag; sällan - toxisk epidermal nekrolys *, Stevens-Johnsons syndrom *, urtikaria; mycket sällan - bullös dermatit *, erythema multiforme *; frekvens inte fastställd - ljuskänslighet.

Från urinvägarna: sällan - förändringar i njurfunktionsindikatorer (ökad koncentration av kreatinin och / eller urea i blodserumet), urinrubbningar, inklusive akut urinretention *; mycket sällsynt - akut njursvikt *.

Från könsorganen och bröstkörteln: sällan - sen ägglossning *; inte etablerad - infertilitet hos kvinnor *.

Allmänna störningar och störningar vid injektionsstället: ofta - smärta och svullnad vid injektionsstället; sällan - ödem.

Samtidig användning med läkemedel som undertrycker benmärgen (t.ex. metotrexat) kan framkalla cytopeni.

Gastrointestinal blödning, sår eller perforering kan vara dödlig.

Liksom med andra NSAID är inte möjligheten att interstitiell nefrit, glomerulonefrit, njurmedulär nekros, nefrotiskt syndrom utesluts..

Överdos

Otillräckliga data har ackumulerats om fall i samband med överdosering. Symtom som är typiska för överdosering av NSAID i allvarliga fall är troligt att vara närvarande: dåsighet, nedsatt medvetande, illamående, kräkningar, epigastrisk smärta, gastrointestinal blödning, akut njursvikt, förändringar i blodtrycket, andningsstopp, asystol.

Behandling: ingen känd motgift. Vid överdosering av läkemedel ska symtomatisk behandling användas. Kolestyramin är känt för att påskynda eliminering av meloxikam.

Läkemedelsinteraktioner

Andra hämmare av prostaglandinsyntes, inklusive glukokortikoider och salicylater - samtidig administrering med meloxikam ökar risken för sårbildning i mag-tarmkanalen och gastrointestinal blödning (på grund av den synergistiska effekten). Samtidig användning med andra NSAID rekommenderas inte.

Antikoagulantia för oral administrering, heparin för systemisk användning, trombolytiska medel - samtidig administrering med meloxikam ökar risken för blödning. Vid samtidig användning är noggrann övervakning av blodkoagulationssystemet nödvändig..

Trombocytläkemedel, serotoninåterupptagshämmare - samtidig administrering med meloxikam ökar risken för blödning på grund av hämning av trombocytfunktionen. Vid samtidig användning är noggrann övervakning av blodkoagulationssystemet nödvändig..

Litiumpreparat - NSAID ökar nivån av litium i plasma genom att minska utsöndringen genom njurarna. Samtidig användning av meloxikam med litiumpreparat rekommenderas inte. Om samtidig användning är nödvändig rekommenderas noggrann övervakning av litiumkoncentrationen i plasma under hela litiumberedningen..

Metotrexat - NSAID minskar njurutsöndringen av metotrexat, vilket ökar dess plasmakoncentration. Samtidig användning av meloxikam och metotrexat (i en dos på mer än 15 mg per vecka) rekommenderas inte. Vid samtidig användning är noggrann övervakning av njurfunktion och blodräkning nödvändig. Meloxikam kan öka metotrexats hematologiska toxicitet, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Preventivmedel - det finns bevis för att NSAID kan minska effekten av intrauterina preventivmedel, men detta har inte bevisats.

Diuretika - användningen av NSAID vid behandling med diuretika vid uttorkning av patienter åtföljs av risken för att utveckla akut njursvikt.

Antihypertensiva läkemedel (betablockerare, ACE-hämmare, vasodilatatorer, diuretika). NSAID minskar effekten av blodtryckssänkande läkemedel genom att hämma prostaglandiner med vasodilaterande egenskaper.

Antagonister av angiotensin II-receptorer, liksom ACE-hämmare, i kombination med NSAID, ökar minskningen av glomerulär filtrering, vilket därmed kan leda till utveckling av akut njursvikt, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion..

Kolestyramin, bindande meloxikam i mag-tarmkanalen, leder till dess snabbare eliminering.

Pemetrexed - med samtidig användning av meloxicam och pemetrexed hos patienter med CC från 45 till 79 ml / min ska meloxicam avbrytas 5 dagar innan pemetrexed påbörjas och kan återupptas 2 dagar efter avslutad intagning. Om det finns ett behov av kombinerad användning av meloxicam och pemetrexed, bör patienterna övervakas noggrant, särskilt med avseende på myelosuppression och förekomsten av biverkningar från mag-tarmkanalen. Hos patienter med CC 25 ml / min) krävs ingen dosjustering.

Ingen dosjustering krävs hos patienter med (kompenserad) cirros.

Påverkan på förmågan att köra fordon och använda mekanismer

Speciella kliniska studier av läkemedlets effekt på förmågan att köra bil och mekanismer har inte utförts. Men när man kör och arbetar med mekanismer bör man ta hänsyn till risken för yrsel, dåsighet, synskada eller andra störningar i centrala nervsystemet. Under behandlingsperioden måste patienterna vara försiktiga när de kör och deltar i andra potentiellt farliga aktiviteter som kräver ökad koncentration av uppmärksamhet och hastighet av psykomotoriska reaktioner.

Graviditet och amning

Användningen av drogen Movalis är kontraindicerad under graviditet.

Det är känt att NSAID tränger in i bröstmjölk, därför är användningen av läkemedlet Movalis kontraindicerat..

Som ett läkemedel som hämmar COX / prostaglandinsyntes kan Movalis påverka fertiliteten och rekommenderas därför inte för kvinnor som planerar en graviditet. Meloxicam kan fördröja ägglossningen. I detta avseende rekommenderas det att avbryta användningen av läkemedlet Movalis för kvinnor som har problem med befruktningen och genomgår undersökning för sådana problem..

Barndomsanvändning

Kontraindicerat hos barn och ungdomar under 18 år.

Med nedsatt njurfunktion

Läkemedlet är kontraindicerat vid svår njursvikt (om hemodialys inte utförs, CC 25 ml / min) krävs ingen dosjustering.

För kränkningar av leverfunktionen

Läkemedlet är kontraindicerat vid svår leversvikt, aktiv leversjukdom..

Ingen dosjustering krävs hos patienter med (kompenserad) cirros.

Movalis

Betyg 3.9 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Movalis: 36 läkarrecensioner, 58 recensioner, användarinstruktioner, analoger, infografik, 4 utgivningsformulär.

Recensioner av läkare om Movalis

Betyg 4,2 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Jag använder ett bra läkemedel ofta i rekommendationer till patienter. Effekten av läkemedlet kommer mycket snabbt. Bekräftelse av detta är orden från patienter som noterar en förbättring av deras tillstånd från de första doserna av läkemedlet.

Pris något högre än konkurrenterna.

Patientbiverkningar observerades inte under hela övningen.

Betyg 5.0 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett av de mest effektiva selektiva NSAID-preparaten, som lindrar smärtsyndrom vid olika etiologier, är väl lämpad för artrit, neuralgi, myalgi. IM används inte mer än 5 dagar, då kan du byta till tablettformen, det viktigaste är att inte överstiga den dagliga dosen på 15 mg och använda i kombination med PPI.

Högt pris (3 ampuller 750 r, 5 ampuller 1000 r), men som praxis visar är priset fullt motiverat.

Mycket sällan visar absolut ineffektivitet, ofta på grund av individuell läkemedelsintolerans.

Betyg 5.0 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Det är ganska vanligt i applikationen, det klarar av uppgifterna. Naturligtvis får man inte glömma bort skyddet av mag-tarmkanalen, eftersom de flesta läkemedel vid behandling av ledvärk inte har den bästa effekten på mag-tarmkanalen. Finns i apotekskedjor. Ansökan är alltid bäst enligt din läkare. Till ett pris är det i princip tillgängligt bland sina "bröder".

Betyg 3.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Det ursprungliga läkemedlet "Meloxicam" med en ganska hög effektivitet vid behandling av smärtsyndrom av olika etiologier.

Trots att läkemedlet är originalt är priset högt. Kontraindicerat för användning hos patienter som ständigt tar acetylsalicylsyra.

Trots den selektiva hämningen av COX-2, när den dagliga tröskeln på 15 mg överskrids, försvinner denna selektivitet helt, vilket sedan leder till negativa konsekvenser från mag-tarmkanalen..

Betyg 3.8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Movalis är en bra produkt. Handlar snabbt, säkert och effektivt. Icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel. Det ordineras för analgesi hos patienter med akut och kronisk pulpit, vid kronisk generaliserad katarral gingivit och kronisk generaliserad parodontit. Patienter rapporterade att de såg förbättringar. Inga biverkningar observerades hos patienter.

Priset är högre än för andra analoger, men priset motsvarar kvaliteten.

Betyg 3.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Popularitet, relativt god tolerans, effektivitet vid behandling av olika inflammatoriska sjukdomar i ryggraden.

Liten irritation i slemhinnan i magen och tolvfingertarmen.

Vanligtvis fungerar det effektivt, om det inte fungerade, var troligen nervödets ödem för stort och Movalis kunde helt enkelt inte nå målet.

Betyg 4,2 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Mycket snabb och kraftfull antiinflammatorisk och smärtstillande effekt.

Som med alla NSAID kan det förekomma biverkningar i form av negativa effekter på mag-tarmkanalen. Men allt detta förhindras framgångsrikt genom gemensamt utnämning av PPI..

Jag föredrar den injicerbara formen, men ibland ordinerar jag också tablettformen. Priset är högre än analoger, men detta kompenseras av kvaliteten. detta är den ursprungliga meloxicam. Lättar mycket förvärringar av artros-artrit.

Betyg 3.8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (meloxicam). Verkningsmekanismen består av förmågan att hämma syntesen av inflammatoriska mediatorer. Det är indicerat för artros, spondylit och andra degenerativa sjukdomar i muskuloskeletala systemet, tillsammans med smärta. Det appliceras oralt 1 gång om dagen, under måltiderna, med vatten.

Betyg 3.8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Bekväm dosering - en gång om dagen, lindrar effektivt smärta och inflammation.

Läkemedlet klarar sina uppgifter med måttligt smärtsyndrom och måttlig inflammation. Biverkningar från mag-tarmkanalen är mindre vanliga än med många andra NSAID.

Betyg 2,5 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Naturligtvis en bra och högkvalitativ medicin från en ansedd tillverkare. Klarar alla de uppgifter som tilldelats honom.

Mycket höga kostnader och naturligtvis engagemang.

Jag använder det inte ofta i min kliniska praxis, jag föredrar billigare men inte mindre effektiva medel.

Betyg 2.1 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

För flera år sedan var detta läkemedel en av de bästa i gruppen av NSAID och det mest förskrivna i vertebro-neurologisk praxis. Tyvärr har kvaliteten på detta läkemedel under de senaste åren försämrats avsevärt. I detta avseende använder jag för närvarande inte detta läkemedel. Liksom alla NSAID har det biverkningar i mag-tarmkanalen..

Betyg 4,2 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Läkemedlet tolereras väl av patienter, den önskade smärtstillande och antiinflammatoriska effekten utvecklas ganska snabbt. Många antagningar - 1 gång per dag, vilket också är bekvämt.

Möjliga biverkningar associerade med skada på magsäcken och sår i tolvfingertarmen, som vid utnämningen av andra läkemedel i NSAID-gruppen, täcks av PPI-läkemedel (omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol) - vid behov (diagnostiserad gastrit eller magsår och duodenalsår), förekomsten av relevanta klagomål och kliniska manifestationer). Priset är något för dyrt, för Det finns anständiga generiska läkemedel, liknande effektstyrka och billigare i kostnad.

Eftersom "Movalis" är det ursprungliga läkemedlet för meloxikam, dess kostnad är högre jämfört med andra läkemedel för meloxikam, men detta är förståeligt för alla ursprungliga läkemedel, eftersom läkemedelsföretag spenderar pengar på ett stort antal storskaliga kliniska prövningar, i motsats till läkemedelsföretag som producerar analoger.

Betyg 3.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

En enstaka dos av läkemedlet är lätt för patienter. Relativt låg förekomst av biverkningar. Bra smärtstillande effekt med måttligt smärtsyndrom.

Med svår smärta är det inte tillräckligt effektivt jämfört med andra NSAID. Den relativa höga kostnaden för läkemedlet.

Jag använder läkemedlet för artros och efter mindre operationer.

Betyg 4,2 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Efter komplexa och traumatiska operationer i maxillofacialområdet och munhålan ordinerar jag patienter under postoperativ period för att lindra smärta, minska mjukvävnadsödem, det fungerar tillförlitligt och bra. Smärta, även svår, lindrar snabbt nog, patienter har bra recensioner, jag kommer att fortsätta att ordinera det.

Betyg 5.0 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Detta läkemedel tolereras mycket väl av patienter. Ett av de första läkemedlen i komplex terapi för behandling av ledsjukdomar, inflammatorisk etiologi. Har en uttalad smärtstillande effekt.

Det måste appliceras strikt efter måltider, för påverkar magslemhinnan eller föreskrivs ytterligare gastroskydd till patienter.

Betyg 3.8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett av de mest tolererade antiinflammatoriska läkemedlen. Kan användas till barn och äldre. Det finns också en dricksform (sirap), vilket är bekvämt vid behandling av barn och hos patienter med sväljproblem.

Dyrt jämfört med droger i denna grupp.

Det har många kontraindikationer, som alla icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, därför bör det användas enligt anvisningar från en läkare.

Betyg 5.0 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Läkemedlet har en selektiv effekt som utan tvekan driver det framåt från NSAID-sektionen..

Lite dyrt jämfört med analoger, men det har ett minimum av biverkningar.

Ett mycket bra läkemedel. För närvarande behandlas hans svärfar i en injektionsform (en klämd nerv i ländryggen, kan inte gå normalt, är lam).

Betyg 5.0 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Movalis är det ursprungliga läkemedlet Meloxicam. Det har en mycket uttalad smärtstillande effekt, antiinflammatorisk och febernedsättande. Jag rekommenderar de patienter som inte tål smärta med ledsjukdomar, men det är naturligtvis nödvändigt att konsultera en specialist före användning..

Glöm inte effekten av NSAID på mag-tarmkanalen.

Betyg 3.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Movalis är ett läkemedel från NSAID-gruppen. Mycket bra smärtstillande och antiinflammatorisk effekt. Jag ordinerar detta läkemedel tillsammans med protonpumpshämmare (Omeprazol, Rabeprozol, etc.). Det tas i en dos av 7,5 mg, om nödvändigt kan dosen ökas till 15 mg. Inga biverkningar observerades.

Priset är lite för dyrt.

Betyg 4.6 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett bra läkemedel i sin grupp (NSAID) för behandling av inflammatoriska sjukdomar i lederna. En god effekt uppnås snabbt, speciellt vid en dos av 15 mg. Kan kombineras med andra NSAID vid behov.

Liksom alla NSAID påverkar det magslemhinnan negativt (om än i mindre utsträckning än diklofenak).

I min praxis använder jag detta läkemedel ganska brett. Nöjd med resultatet.

Betyg 5.0 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett bra läkemedel för behandling av ledvärk, förebyggande av artrit och artros hos äldre och medelålders människor. Långvarig behandling kan minska risken för komplikationer. Enkel dosering och administrering av läkemedlet.

Priset motsvarar läkemedlets kvalitet.

Vid långvarig användning är kränkningar i levern möjliga, diagnos av enzymkompositionen är nödvändig.

Betyg 3.8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Uttalad smärtstillande effekt. Medan du kan köpa det utan recept (men inte på alla apotek).

Priset är mycket högre än för läkemedel från denna farmakologiska grupp. Som med alla icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel är signifikanta biverkningar negativa effekter på levern och magslemhinnan.

Det används när det är nödvändigt att stoppa smärtsyndrom, med vilket detta läkemedel mer än klarar sig bra. Med hänsyn till de negativa konsekvenserna under användningen bör utnämningen och doseringen vara strikt individuell och endast enligt läkarens ordination.

Betyg 2,9 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett snabbverkande och mycket starkt icke-steroida antiinflammatoriskt läkemedel, effekten uppträder omedelbart, men en fullständig kurs av läkemedlet och åtföljande behandling för ledsjukdomar krävs.

Priset på detta läkemedel är orimligt högt. Det finns billigare analoger.

Det används hos äldre barn och vuxna med artros och artros av olika ursprung.

Betyg 4.6 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Snabb antiinflammatorisk effekt, god tolerans, möjligheten att kombinera med andra NSAID.

Formen i suppositorier var den mest effektiva, men inte efterfrågad och upphörde därför.

När det är ett väldigt dyrt men coolt läkemedel, med en genomsnittlig styrka. Med tillkomsten av generika återvände priset snabbt till det normala, men det används fortfarande inte allmänt (yttrandet är fast som dyrt).

Betyg 4.6 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Snabbt smärtstillande och antiinflammatoriskt svar. Minimala biverkningar. Det optimala läkemedlet för komplex behandling av prostatit, både med förvärring av kroniska och akuta former av sjukdomen. Det går bra med andra grupper av läkemedel. Valet av läkemedel för samtidigt erosiva tillstånd i mag-tarmkanalen.

Betyg 1.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett vanligt antiinflammatoriskt läkemedel. Det kan vara mindre farligt för magslemhinnan, men med detta är det också mindre effektivt för behandling av rygg- och ledvärk. Kan endast användas för att behandla inflammation, eventuellt efter smärtlindring.

Svag, inte effektiv mot radikulär smärta.

Jag rekommenderar inte mina patienter och använder den inte själv.

Betyg 3.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Tillgänglighet för alla nödvändiga former av frisättning - tabletter för oral administrering, ampuller för intramuskulär injektion. Tillgänglighet av begripliga randomiserade multicenterstudier av läkemedelseffektivitet. Säkerhet.

Den höga kostnaden för läkemedlet. Ingen aktuell gel / salva form.

Vid en dos på mer än 7,5 mg minskar selektiviteten av åtgärden. Den smärtstillande effekten är måttlig på grund av den dominerande effekten på COX-2. Antiinflammatorisk effekt råder framför smärtstillande medel.

Betyg 5.0 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Lindrar smärta bra, är säker och effektiv. Det finns alla former och doser. Patienterna är mycket nöjda. Det ursprungliga läkemedlet. Jag är glad att förskriva till mina patienter.

"Movalis" - NSAID för behandling av sjukdomar i muskuloskeletala systemet, ryggraden och andra inflammatoriska sjukdomar. Stegterapi kan utföras.

Betyg 3.8 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Läkemedlet "Movalis" verkar snabbt och är mycket effektivt både vid injektion och i form av tabletter, används ofta av urologer för att lindra smärta under den postoperativa perioden. Det är också nödvändigt att komma ihåg när du använder läkemedlet "Movalis" att den maximala dagliga dosen är 15 mg, och det rekommenderas inte att överskrida det.

Betyg 3.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Det fanns en lumbago i nedre delen av ryggen efter aktiv fysisk aktivitet. Först tog jag 200 mg ibuprofen, lindrade omedelbart smärtan. Jag köpte Movalis, med vetskap om att detta läkemedel är mer modernt och selektivt. Men systemet är 7,5 mg. 2 gånger om dagen rättfärdigade sig inte, den smärtstillande effekten är obetydlig. Hon började ta 15 mg. En gång om dagen är effekten jämförbar med den för ibuprofen.

Betyg 3.3 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Movalis är en populär version av meloxicam som erbjuds på apotek först, eftersom det anses vara den mest effektiva meloxicam. Efter att ha provat alla möjliga analoger märkte jag ingen signifikant skillnad mellan Movalis och mycket billigare analoger.

Och "Movalis" och hans bröder, oftast tre injektioner, räcker inte.

Betyg 5.0 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett underbart läkemedel för behandling av kronisk smärta, vilket minskar måttlig inflammation. Det är ganska svagt för akuta situationer. Väl tolererad. Förutsägbart resultat. Möjligheten till långvarig antagning. Minimal risk för oönskade biverkningar. Priset är måttligt högt. Jag använder i praktiken ganska ofta.

Betyg 2,9 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Bra antiinflammatorisk och smärtstillande effekt med minimala biverkningar.

Som med alla icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan biverkningar på mag-tarmkanalen inte uteslutas. Läkemedlet är inte billigt.

Med sjukdomar i mag-tarmkanalen och långvarig användning är det bättre att kombinera att ta läkemedlet med att ta "Omeprazole".

Betyg 4.6 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett bra läkemedel med en förutsägbar effekt. Tillräcklig antiinflammatorisk och måttlig smärtlindring. Bra tolerans. Jag utser ofta och länge. Patienter bedömer läkemedlet som effektivt. Förvärring av befintlig patologi i övre mag-tarmkanalen är sällsynt, men utnämningen av omeprazol lindrar vanligtvis helt symtomen på förvärring.

Betyg 4,2 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Ett mycket bra läkemedel. Ganska ofta använder jag det i min praktik både i tablettform och i form av en lösning. Naturligtvis är tillvägagångssättet individuellt. Men om vi jämför pris och kvalitet tycker jag att läkemedlet är värt. När det gäller problem med mag-tarmkanalen kan du alltid täcka med Omez. Använd det för hälsa och mindre ofta.

Betyg 5.0 / 5
Effektivitet
Pris kvalitet
Bieffekter

Patienterna hade inga speciella biverkningar. Vissa patienter ordinerades inte på grund av problem med övre mag-tarmkanalen och på grund av förvärring av mag-tarmsjukdomar, såsom sår och dess tillsats i form av blödning..

Ingenting noterades.

Ett mycket bra läkemedel för att lindra smärta och inflammation med varikotromboflebit och efter flebologiska ingrepp.

Patientrecensioner om Movalis

Det hjälpte först efter den tredje injektionen (hernia i ländryggen), benet "släppte", smärtorna försvann inte alls, de blev mindre och sömnen blev bättre utan vilda smärtor. Benet slutade frivilligt röra sig under sömnen, men blodtrycket började spela upptåg. Sammantaget är läkemedlet bra och effektivt..

Under nästa förvärring av artros ordinerades "Movalis". Efter 2-3 dagars användning, buksmärtor i samband med matsmältningsbesvär och tarmdysfunktion, uppstod illamående. Korrigerad näring (gick på diet, uteslutade fet och söt) och tog probiotika. Smärtorna har minskat avsevärt. Den terapeutiska effekten av Movalis överträffade mina förväntningar. Nu kan jag gå långa sträckor utan stora svårigheter. Prisvärt för seniorer. Jag tror att det på hösten är nödvändigt att upprepa kursen för förebyggande.

Movalis är mycket effektivt för att lindra smärta. Används enligt anvisningar från en läkare för artrit i axelleden. Läkemedlets verkan är mycket snabb, efter några minuter började den svåra smärtan avta, efter en halvtimme försvann den helt. Efter den föreskrivna kursen stör inte axelleden mig. Det fanns inget obehag och inga biverkningar hittades. Priset på läkemedlet är ganska högt, men resultatet är utmärkt och nu mår jag bra.

Jag har arbetat inom jordbruk hela mitt liv. Ständigt hårt arbete, frekvent hypotermi. Därav smärtan i ben och leder. Vid 40 års ålder började hon vända sig till läkare om detta. Jag tog olika piller men fick bara kortvarig lättnad. En gång, på råd från en vän, köpte jag Movalis. Jag lade ner tre injektioner och fick liv. Han botade mig inte alls, men i ungefär ett år gick jag inte till läkare. Bra läkemedel. Det enda negativa är lite dyrt.

Först gjorde studier vid institutet och sedan sittande arbete på datorn sitt jobb - osteokondros, konstant smärta i nacken. Axlarnas muskler är alltid i spänning, även massörerna kan inte slappna av dem. Ibland måste hon genomgå en behandling med en neurolog. Som smärtstillande förskrivs jag "Movalis". Det hjälper bra. Smärtan lindrar verkligen. Och även (i kombination med gymnastik och fysio) lindrar muskelhypertonicitet något. Det enda negativa är att magen gör ont när jag tar läkemedlet (gastrit gör sig känt), så jag tar det bara på full mage. Men det är värt lite tålamod för en sådan effekt.!

"Movalis" i kombination med "Milgama" i form av injektioner ordinerades till mig av en terapeut för svår smärta i armen. Vakna på morgonen, jag kunde inte röra min hand - omedelbart var det en mycket stark smärta. Efter den första injektionen, en timme senare, kände jag betydande lättnad. Nästa dag efter den andra försvann smärtan nästan! Jag var tvungen att begränsa mig till bara två injektioner, eftersom jag nu matar en baby och det är omöjligt att ta en lång paus i matningen. Men efter att amningen har upphört kommer jag definitivt att behandlas med dessa läkemedel - efter att traumorna lidit i barndomen (jag var engagerad i gymnastik) gör min rygg regelbundet ont.

I allmänhet kände jag inte effekten. Smärtan går över, men nu accepterar du det. Jag slutade ta det - smärtan återvände, det vill säga den är värdelös som ett oberoende läkemedel. Om bara i komplex behandling.

Mannen plågades av smärtor i ryggen och armarna. Läkare förstår antingen ingenting eller vill inte riktigt förstå orsakerna till smärta. Först ordinerade de vanliga vitaminer i injektioner, som gjordes i regionen 20, sedan ordinerade de ett läkemedel (jag kommer inte ihåg namnet), smärtan avtog i en halv dag, men efter injektionsförloppet var resultatet noll. Okej, mina vänner rådde mig att köpa Movalis, och efter 3 injektioner försvann smärtan som en hand. Nu går min mans händer upp. Jag köpte "Movalis" i tabletter nu och i injektioner för alla fall, så att säga.

"Movalis" köptes till sin man efter recept från läkare, ryggen klämdes fast och han kunde inte röra sig på två dagar. Liksom många läkemedel behandlades detta också med skepsis, men efter en behandling hjälpte Movalis verkligen till. Ta endast enligt din läkare.

Mannen lider av ryggen. Vissa säger osteokondros, andra något om skivor. Behandlingen, som rekommenderats av en läkare, började först den sjunde dagen. Förmodligen skulle det vara möjligt att släppas ut den nionde dagen och utan att "Diclofenac" träffade njurarna. Hans far rådde "Movalis", vid nästa paus tog han upp honom på andra dagen. Sedan dess har vi kommit till slutsatsen att det är bättre att betala för mycket än att vänta tills det går av sig själv (annars tar behandlingen på rekommendationen att namnge inte upp en hand). Kanske finns det billigare analoger av en liknande grad av effektivitet, men hittills är de okända för oss..

I flera år har jag lider av ryggont, särskilt i nedre delen av ryggen. Oftast börjar smärta från fysisk ansträngning, särskilt efter att ha gått till gymmet. Efter att ha konsulterat med vänner och med min terapeut bestämde jag mig för att använda Movalis. För priset kan jag säga att det kostar mer än sina motsvarigheter. När det gäller användningen försvann smärtan ett tag. Efter att ha sett till att smärtan var borta slutade han använda och började igen fysisk aktivitet och andra rörliga handlingar, och smärtan började dyka upp igen. Efter upprepad användning insåg jag att det lindrar smärta bra men inte botar sjukdomen helt.

Lederna började bry sig för ungefär två år sedan, för sex månader sedan, ordinerades behandlingen. Jag gillade läkemedlet, hög kvalitet, det fanns inga biverkningar på magen, stickade i 5 dagar. Jag hittade det på apoteket utan problem, men det säljs endast på recept. Jag kommer att notera separat att det på ett anmärkningsvärt sätt lindrar inflammation och ödem, vilket är viktigt!

Reumatologen rekommenderade Movalis. Jag har reumatoid artrit. Under en förvärring dricker jag en dos på 15 mg. Om smärtan inte är svår, men samtidigt orsakar det besvär, finns det stelhet i kroppen, då räcker 7 mg. Det hjälper bra. Biverkningarna är minimala. En betydande nackdel är läkemedlets höga kostnad. Apotekare rekommenderar inte att dela en 15 mg tablett i hälften, de säger att riskerna för biverkningar i mag-tarmkanalen ökar. Därför köper jag 7 mg separat.

Ett utmärkt läkemedel, ultraljudet visar positiv dynamik efter några dagar. En vecka efter ackumuleringen av en terapeutisk dos, en ihållande effekt. Ultraljud - minskning av svullnad i omgivande vävnader.

Jag köpte medicinen för två år sedan för min mamma, hon har ont i lederna, läkaren ordinerade den franska medicinen, det anses vara det bästa, min mamma gillade verkligen effekten då. I år köpte jag det för mig själv. Inför akut cervikal kondros trodde jag inte att jag skulle behöva NSAID, men läkaren ordinerade för att behandla det. Såg "Movalis" i 8 dagar, resultatet är för närvarande fixat, det finns inga problem och obehag i nacken. Läkemedlet gav ingen bieffekt på magen, hälsotillståndet försämrades inte

Jag stötte först på "Movalis" vid behandling av osteokondros, och det visade sig vara anmärkningsvärt antiinflammatoriskt. Jag gillade att jag inte märkte biverkningarna, att det agerar snabbt. För inte så länge sedan började knäleden bry sig, smärtan är konstant, den intensifierades med belastning. Jag bestämde mig för att använda den nyligen testade "Movalis", jag hjälpte med en smäll, en sådan medicin måste finnas i medicinskåpet.

Efter artroskopi återställde hon sitt knä med "Movalis" enligt föreskrift av en läkare. Bekväm behandling - en tablett om dagen, hjälper efter ett par timmar, orolig för magen, men förgäves fanns inga biverkningar.

Hon tog "Movalis" vid behandling av ledartros. Den ortopediska läkaren ordinerade det åt mig. Han sa att det borde tas parallellt med "Omeprazole" och liknande för att inte skada magen. "Movalis" hjälpte: smärtan är borta, det stör mig inte längre. Tog den i pillerform. Jag gjorde magnetoterapi i komplexet.

"Movalis" togs som ordinerats av en läkare, när cervikal osteokondros förvärrades så att det var omöjligt att vända mitt huvud. Jag trodde att jag skulle fortsätta att gå med torticollis. Men lyckligtvis hjälpte läkemedlet och ganska snabbt. Jag gjorde injektionerna hemma, 5 injektioner räckte. Ett obehagligt förfarande, men det finns ett resultat. Jag var rädd för en ökning av trycket, det hoppar på mig och så, men det gjorde utan det. Så jag rekommenderar definitivt läkemedlet.

"Movalis" lyfte mig ur sängen i bokstavlig mening. Under hösten fick jag ett kraftigt blåmärke i vänster lårhals. Efter att ha genomgått en medicineringskänsla kände jag inte lättnad. Jag började ta "Movalis" efter råd från en vän, som tog "Movalis" och stod upp. Jag släpptes från sjukhuset med sockerrör, nu går jag inte bara utan springer också på grund av att jag började ta ett unikt läkemedel i tid. Tack till uppfinnaren av denna underbara medicin!

"Movalis" är ett läkemedel som jag har i mitt medicinskåp, som ett ambulansläkemedel. Faktum är att jag har en ryggbråck och att jag lider av periodisk svår smärta under förvärringar i många år. Naturligtvis finns det många icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel med denna typ av åtgärder. Men alla droger som jag tog innan Movalis har ojämförligt starkare biverkningar. Naturligtvis försöker jag inte missbruka Movalis, och i händelse av måttlig smärta börjar jag ta Diclofenac eller Nise tabletter, men ibland kan starka attacker inte undvikas. Tyvärr är priset för detta läkemedel mycket högt. Och det andra minus - "Movalis" kan endast köpas på recept.

Tog "Movalis" i tabletter under en förvärring av cervikal osteokondros. Smärtan lindrade lite. Hjälpte också till med knäsmärta. Jag tog det på rekommendation av en neurolog. Jag vet att läkemedlet är ganska populärt, men du ska inte ta det själv utan recept från läkare.

Den ständiga smärtan i axeln har torterat mig länge. Jag försökte många olika medel, det är värdelöst, effekten är inte långvarig och tveksam. I allmänhet tror jag inte mycket på effekten av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, men jag accepterar att det inte finns något särskilt val. Men "Movalis" hjälper. Det hjälper helt klart, efter kursen som jag själv ordinerat (veckovis) i ett par månader, stör inte smärtan mig riktigt. Jag kan inte säga det alls, men definitivt mindre. Bonus - lindrar huvudvärk

Det är sant, ett bra läkemedel, jag valde NSAID under lång tid och noggrant, vilket kan förväntas med en bråck och en minimal biverkning. Otvetydigt till det pris som "Diclofenac" lockar, men jag har läst alla, inte ett säkert botemedel. Av läkemedlen med meloxikam valde jag Movalis, enligt min mening den bästa medicinen, och som ni vet är det bättre att inte spara på hälsan. Naturligtvis lovar alla NSAID-biverkningar en biverkning, i alla fall varnar de för dess möjlighet, men lyckligtvis stötte jag inte på den under mottagandet av Movalis.

Används läkemedlet "Movalis" på rekommendation av den behandlande läkaren. Som bedövningsmedel. Smärtan började bara bli värre. Jag rekommenderar starkt inte detta läkemedel för användning. Med tanke på dess pris.

Ordinerad "Movalis" för osteokondros i livmoderhalsen 15 mg en gång dagligen i 10 dagar. Smärtan är mycket stark, särskilt på natten, höger hand är dom och värkande, du vet inte var du ska fästa den. Jag dricker i 5 dagar, det hjälper inte alls, från "Diclofenac" en större effekt.

Läkemedlet "Movalis" hjälpte mig mycket, så nu finns det alltid i mitt medicinskåp. Svärmor bad vid dacha att kasta över det kol som fördes till henne. Hur man inte hjälpte, jag kom och började kasta en spade, och när det bara var lite viftade han på något sätt spaden så att hans högra hand hängde ner. Hela natten kunde jag inte sova och på morgonen gick jag inte till jobbet utan till läkaren. Läkaren rekommenderade och ordinerade detta läkemedel. Dyrt, men läkaren sa, och jag trodde. I allmänhet köpte jag, öppnade, tittade - tre ampuller. Hustrun gav en injektion, smärtan minskade markant. En dag senare gav jag en injektion och en annan dag. Smärtan var borta, som om det aldrig hade hänt. I allmänhet är läkemedlet dyrt, men effektivt, och jag försöker att inte spara på hälsan. Var frisk och bli inte sjuk.

Detta läkemedel hjälpte mig att övervinna allvarlig smärta i knälederna samt eliminera inflammation efter en allvarlig arbetsskada. Fram till sista stund visste han inte om medicinen. Jag köpte det enligt läkarens recept och ångrade det inte alls. Tyskarna har alltid kunnat göra kvalitetsdroger. Ble positivt överraskad av priset. Vad jag ska säga? Under de senaste sex månaderna har en sådan åtgärd alltid ordinerats i min första hjälpen-kit. Om drogerna klassificerades i ett tiopunktssystem, skulle jag djärvt ge honom tio av tio möjliga!

Bra läkemedel. Jag har använt den i flera år på rekommendation av min behandlande läkare. "Movalis" lindrar smärta och inflammation väl. Jag använder bara piller, jag har en mild form av artrit, så den periodiska användningen av piller räcker för mig. En av fördelarna med Movalis är dess allmänna tillgänglighet, den finns i nästan alla apotek. Priset är naturligtvis högre än dess motsvarigheter, men med tanke på att det praktiskt taget inte har några kontraindikationer, och det är väl kompatibelt med andra läkemedel, är priset ganska motiverat.

Jag tog det för mig själv för leder nästan slumpmässigt, som de satte på apoteket, för Jag vet inte mycket om läkemedel. Men "Movalis" gjorde inte besviken, det tog bort smärtan mycket snabbt. Så i allmänhet är jag för traditionella behandlingsmetoder, men för sista gången tog jag det så att ingenting av de beprövade inte hjälpte.

Min mans knä var svullet, det var mycket svår smärta, ingen medicin hjälpte. Vi gick till läkaren, han ordinerade Movalis åt oss, efter några dagars intag av läkemedlet sjönk tumören, smärtan sjönk och min man kunde leva ett normalt liv. Läkemedlet har helt lindrat smärtan, det här är en riktigt bra medicin.

För att lindra återkommande ryggsmärtor använde jag många läkemedel och nästan alla innehöll diklofenak, och som ni vet har det många biverkningar (till exempel ökar blödningstiden). "Movalis" är motsatsen i detta avseende, och därför började jag använda det. Först försökte jag (på rekommendation av min behandlande läkare) intramuskulära injektioner (under en mycket kort tidsperiod) och senare och just nu använder jag rent piller. Med tiden minskade jag till och med den rekommenderade dagliga dosen. Du bör inte köpa Movalis i reserv, du kan hitta det på något apotek.

Jag har en kronisk form av artrit, jag har behandlats länge och sista gången bara Movalis hjälper. Jag förstår att i min situation tar jag det nästan konstant, men jag gillar att det inte särskilt orsakar oönskade fenomen, med korrekt skydd av magen, naturligtvis. En gång för hela banan kan trycket hoppa, men jag syndar mer på vädret.

Jag har lidit av reumatoid artrit i flera år. Förutom det faktum att jag hela tiden tar de grundläggande läkemedel som är nödvändiga för denna sjukdom, måste jag ofta ta icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Jag föredrar ofta Movalis. I ungefär tio år återkommer jag regelbundet till det. Och det hjälper mig att släcka smärtor i både små och stora leder. Om mitt tillstånd är sämre börjar jag ta Movalis med injektioner och sedan byter jag till tablettformen. Och hittills har det inte funnits några fall att det inte fanns något positivt resultat. Även om min underliggande sjukdom inte botas. Men jag släcker alla slags artikulära inflammatoriska processer med Movalis. Jag tycker att det är värt att ta det för gemensamma problem.

Läkarna sa att min farfar hade artros. Föreskrivet 12 mg "Movalis" per dag, dosen är nära det maximala, det är förståeligt, problem med leder har gjort sig kända under lång tid. Först var det ofta yrsel, läkarna sa att det var normalt. En månad senare kände min farfar sig bättre, han blev riktigt yngre. Dyrt, naturligtvis, men värt det.

Min mormor hade gemensamma problem under ganska lång tid. Att hon bara inte försökte. Och salvor och injektioner och piller - ingenting hjälpte. Smärtan var mycket outhärdlig. På rekommendation av en nära vän bestämde jag mig för att prova detta läkemedel. Efter att ha tagit detta läkemedel gick det bättre. Min mormor föddes. De oacceptabla smärtorna var borta. Detta läkemedel är också bra eftersom det kan tas under ganska lång tid, och det kommer inte att skada kroppen. Av minuserna kan jag notera att det är lite dyrt och inte alla har råd med det. Men hälsa är mer värdefullt än pengar, så köp så kommer du inte att ångra dig.

För några månader sedan fick jag diagnosen artrit i fingrarnas leder. Det var svårt att röra fingrarna, de gjorde ont, och det fanns också ödem och svullnad. Ordineras för att pricka 5 dagar "Movalis" - ett originalt antiinflammatoriskt tyskt läkemedel. Jag tolererade injektionerna bra och kände en förbättring. Senare började hon dricka "Movalis" -tabletter i en dos av 7,5 mg 2 gånger om dagen. Det fanns inga biverkningar, eftersom läkemedlet togs efter måltider och effekten var bra - det var möjligt att helt ta bort inflammation och smärta. Ändå är det bättre att välja det ursprungliga läkemedlet än billiga motsvarigheter med misstänkt effektivitet..

Jag hade ofta smärtor i knäna efter fysisk ansträngning, jag letade efter ett läkemedel under lång tid som inte bara skulle lindra smärta utan skulle ha kondroskydd och jag rekommenderades "Movalis". Vid första intaget av läkemedlet trodde jag inte att det skulle fungera, men efter några dagar minskade smärtan i knäna märkbart, men så att smärtan helt slutade - nej. Läkemedlet matchar inte riktigt priset till kvaliteten.

Gav injektioner - avlägsnade en mycket stark inflammation i ryggen på grund av att domningar i benet redan har dykt upp. En läkare ordinerade dem åt mig. Efter två injektioner fanns det nästan ingen smärta, men jag ordinerades 10 och jag gjorde 6, jag tyckte att allt var bra, men ett år gick och smärtan började återvända och jag var tvungen att gå igenom hela kursen på ett nytt sätt. Fördelar med detta läkemedel: lättnad, smärta går snabbt över. Och nackdelarna: det är väldigt dyrt och har en kraftig inverkan på tarmarna (var noga med att ta ett extra läkemedel för att bibehålla arbetet i tarmkanalen, lita inte på rätt näring, men håll fast vid det).

Förskrivna "Movalis" -injektioner för ischias. Efter den andra injektionen kände jag lättnad. Fem injektioner gavs totalt och ischias var borta. Men medicinen var svår att bära, magen och tarmarna gjorde ont mycket. Med upprepad inflammation i ischias användes den inte längre.

Jag älskar fotboll, på något sätt, efter en lång match nästa morgon blev mitt knä sjuk och svullet och feber uppstod i leden. Jag kunde inte springa utan smärta, och till och med att gå blev obekvämt, jag var tvungen att skjuta upp sporten. Jag åkte till sjukhuset, läkaren diagnostiserade traumatisk artrit, ordinerade Movalis i ampuller om 10 stycken. Efter injektionen uppträdde en svag svaghet, det är bättre att inte köra efter injektionen, men efter ungefär en timme gick det, någonstans efter den andra injektionen sjönk svullnaden och värmen i knäet. Naturligtvis kan de inte bota sjukdomen ensam, men det tar bort inflammation snabbt. Dessutom gör jag terapeutiska övningar, jag dricker kondroprotektorer och stöter på knäna. Vänner, ta hand om dina leder från en ung ålder!

I princip hjälpte Movalis mig, men jag märkte inte mycket skillnad med Diclofenac. Baksidan förvärrades, först gav jag injektioner i 5 dagar, sedan ordinerade läkaren att ta det i piller tills symtomen försvann. Förmodligen verkar det mer sparsamt på mag-tarmkanalen, men hur som helst, innan du tar det, måste "Diclofenac" ätas tätt. Jag fick då magproblem. Och det är väldigt dyrt, cirka 500 rubel för 10 tabletter. Så i alla fall måste du titta på individuella egenskaper, verkar det för mig.

"Movalis" hjälpte mig mycket efter förlossningen. Jag vet inte vad som var orsaken till detta tillstånd, men känslan av att du blev misshandlad. Ben, ledvärk, värk och barnet måste också hållas på armarna ofta. Ryggen och benen föll av detta. Jag gick till läkaren, han ordinerade denna smärtstillande medel. Eftersom min son och jag var på IV då hade jag inga kontraindikationer för mottagningen. gjorde injektioner, kände sig bättre efter den första injektionen, kunde röra sig normalt. Det är uppenbart att mitt problem inte bara behandlades med detta botemedel, utan Movalis klarar sin uppgift (att bedöva) perfekt!

Med osteokondros i ländryggen brukade jag få Movalis i injektioner. Då var förvärringen stark, läkemedlet hjälpte perfekt. Nu begränsar jag mig till sällsynta kurser med piller, dessutom behandlas jag med gymnastik och går till poolen. Jag dricker med omez för att försäkra magen, eftersom de flesta förmodligen har problem med det nu.

Jag drack och injicerade "Movalis" cirka 6 kurser per år. Det har aldrig skett några betydande förändringar. Det är mycket lättare att använda den andra delen av de populära instruktionerna för alla läkare att "binda och lägga sig." De där. vila för den skadade lemmen. Mängden vätska i leden ökar inte; ofta är det denna vätska som inte räcker för att lindra smärta. Förra gången fungerade det inte så bra. Ortopeden ordinerades efter "Movalis" och tog omedelbart "Arcoxia". Det var här mina magproblem började. Gastrit eller sår bekräftades inte. Men känslorna var lika. Jag var tvungen att ta magpiller, göra gastroskopi och andra läckerheter. Den skadade axeln läktes i ytterligare ett år. Jag råder ingen. Slöseri med tid och pengar. Det finns mycket mer effektiva läkemedel på WADA-listan.

Jag har en mycket dålig tolerans för mediciner, inklusive icke-steroida läkemedel (magont). När min artrit förvärrades, rekommenderade ortopeden mig att köpa Movalis i injektioner. Tillverkaren är naturligtvis bra gjort, jag märkte inga biverkningar (jag har tagit det i ett år redan), även om jag förväntade mig det. läkemedlet är mycket starkt. Plus, det här är det längsta NSAID-botemedlet, ta mitt ord för det, jag har redan försökt mycket på 12 års kamp mot artrit

En bra smärtstillande, men tyvärr inte för alla. Det passade mig perfekt, det fanns en inflammation i axelleden, smärtan var sådan att jag ville tjuta dag och natt och också ett litet barn som jag inte kunde ta i mina armar. Läkaren ordinerade manuell terapi, sedan diklofenak, som jag är allergisk mot. Jag bestämde mig för att behandla mig med "Movalis", bokstavligen på några minuter började min smärta försvinna, efter en vecka kunde jag lugnt ta barnet i mina armar, utan att känna något obehag. Men med min mamma var allt annorlunda, på vintern vridde jag benet, benet var svullet och efter den allra första injektionen var nästan allt som listades i biverkningarna hos min mamma.

Hej, jag vill dela min erfarenhet. "Movalis" är det enda botemedlet som lindrar smärta (under en förvärring) i stora leder med deformerande artros i båda höftlederna 2-3 msk..

För fem år sedan var ryggen väldigt tät. Förskrivna piller och injektioner, behandlades i tre veckor och smärtan försvann inte alls. Tomografin visade ett antal avvikelser, inklusive stenos i ryggraden. Eftersom den tidigare behandlingen var varierande, men ineffektiv, föreskrev neurologen Movalis. Det sägs vara mycket skadligt och sällan ordinerat. Jag studerade kontraindikationer, det finns verkligen biverkningar. Men när det gör ont tänker du på hur du hjälper här och nu, och inte på vad som kommer att hända härnäst. Kanske läker inte Movalis. Men smärtan lindrar snabbt nog. Och problem med ryggraden och lederna måste behandlas på andra sätt: motion och diet, det verkar som om det inte finns något annat sätt.

Kolya "Movalis" under förvärring av reumatoid artrit. Det börjar hjälpa någonstans på en dag, och full återhämtning börjar 2-3 dagar efter 3-5 injektioner. Bra förberedelse, mjuk. Minsta möjliga biverkningar, särskilt skyddar magen. Under behandlingen känner jag feber, speciellt mina ben brinner, detta utvidgar blodkärlen och blod börjar röra sig snabbt genom dem.

Uppriktigt sagt hjälper Movalis inte med mina lemfrakturer, men det lindrar ryggont mycket snabbt. Tidigare injicerades jag med "Diclofenac", men inte bara är själva injektionen ganska smärtsam, men medicinen träffar fortfarande levern ganska bra. Med "Movalis" är historien annorlunda. Det lindrar smärta snabbt nog utan några skadliga effekter på kroppen..

Nyligen började jag känna hemsk smärta i lederna. Det var många saker att göra, jag kom fortfarande inte till läkaren, jag trodde att det skulle gå av sig själv. Men en dag blev smärtan så svår att gå mycket svårt. Jag bestämde mig för att gå till läkaren. Han skrev mig "Movalis". Omedelbart efter första användningen kände jag smärtlindring. Jag var mycket nöjd med resultatet. För tillfället använder jag inte längre drogen, eftersom smärtan har slutat. Jag är väldigt glad att det finns sådana läkemedel som verkligen hjälper. tack.

Jag har använt Movalis mer än en gång. Tyvärr, ibland gör min rygg bara galen, värkande, smärtsamma smärta efter olika fysiska ansträngningar, eller till och med bara från drag. "Movalis" är ett antiinflammatoriskt medel, lindrar smärta, eliminerar inflammation själv. Till skillnad från olika tabletter skadar "Movalis" varken magen eller tarmarna. Ingen frustration. Vid svår smärta sparar "Movalis" inom 15-20 minuter efter injektionen. Jag älskar det för dess effektivitet och tillförlitlighet. Priset är något för dyrt, men du kan inte spara på hälsan.

Mycket ofta reagerade min kropp på förändringar i väderförhållandena. Detta manifesterade sig i form av värkande smärta i lederna, ryggraden. Läkaren rekommenderade att jag donerade blod för reumatiska tester, varefter han ordinerade mig att ta drogen "Movalis" i en månad. Jag vill säga att efter att ha tagit detta läkemedel glömde jag bort reumatism och somnade snabbt på kvällarna. Jag märkte inga speciella kontraindikationer för läkemedlet. Det enda som måste tas efter måltiderna.

Jag ordinerades Movalis för inflammation i ledkapslarna (bursit i höftlederna). Men du måste ta det efter att ha genomgått en kurs av sjukgymnastik (magneter) som en ytterligare behandling. I sig själv lindrar det bara tillfälligt smärta. Det träffar mag-tarmkanalen ganska hårt, så om det finns problem med magen är det bättre för patienten att sluta ta och ta ett annat botemedel. Som ett alternativ: äta hårt så att det inte finns någon brännande känsla i mag-tarmkanalen eller kräkningar när du tar Movalis. Jag lade personligen till mer kycklingkött och frukt i kosten när jag tog detta läkemedel och fortfarande lite illamående.

Regelbunden smärta i vänster sida förde mig igen till sjukhussängen och som alltid diagnostiserade läkarna mig. För att minska smärtan gav läkaren mig Movalis. På apoteket blev jag förvånad över att för ett litet paket där 3 ampuller blev ombedd 660 rubel. Efter den första injektionen blev allt grumligt framför mina ögon, men efter två minuter gick det. Det fanns inga andra biverkningar, men läkemedlet gav inte heller någon stark effekt. Förmodligen behandlades jag annorlunda. Icke desto mindre måste läkemedlet ges sitt förflutna, eftersom det den första dagen lindrade mig helt av smärtan och senare bara slö det, men tog inte bort det helt.

Min mamma började få knäsmärtor, hon fick diagnosen hepartros. Varje dag blev smärtan mer och mer stark, ingenting hjälpte - inga piller, ingen gnidning, inga injektioner. Det var omöjligt att inte bara arbeta, gå utan också sitta, ligga, sova på natten. Tack vare detta läkemedel kan min mamma känna sig som en människa och leva ett normalt liv. Det lindrar verkligen smärta och har praktiskt taget inga kontraindikationer även vid långvarig användning, till skillnad från diklofenak, vilket också är mycket viktigt. Det är sant att Movalis är dyrt jämfört med liknande ryska tillverkade läkemedel.

en gäst

Liksom alla smärtstillande medel för ledvärk är Movalis bara användbart när du använder det, och det botar inte själva sjukdomen. Även om jag måste ge honom sin rätt, lindrar han smärtan riktigt bra. Utan honom skulle det vara generellt dåligt, men med honom kan jag åtminstone gå.

Släpp formulär

DoseringFörpackningLagringFörsäljningHållbarhetstid
10, 20

Instruktioner för användning av Movalis

Kort beskrivning

Movalis är det ursprungliga tyska icke-steroida antiinflammatoriska läkemedlet, vars huvudsakliga drivkraft är ämnet meloxicam. Förutom antiinflammatorisk har läkemedlet också smärtstillande och febernedsättande (febernedsättande) effekter. Movalis används främst för att lindra smärta och inflammation vid degenerativa-dystrofiska sjukdomar i muskuloskeletala systemet, såsom artros (ett föråldrat namn som ändå aktivt används i den medicinska miljön - artros), reumatoid artrit och ankyloserande spondylit. Movalis är effektivt vid inflammationer i en mängd olika etiologier, vilket har bekräftats för vissa i kliniska studier. Verkningsmekanismen för detta läkemedel är baserat på dess mycket fientliga förhållande med smärt- och inflammationsförmedlare, prostaglandiner: movalis inaktiverar enzymet cyklooxygenase-2 (COX-2), som är involverat i syntesen av det senare. Fördelen med Movalis jämfört med andra NSAID är att den är en selektiv hämmare av COX-2 och har praktiskt taget ingen effekt på COX-1. Detta är mycket viktigt för Alla terapeutiska egenskaper hos NSAID tillhandahålls genom hämning av COX-2, liknande åtgärder i förhållande till COX-1 framkallar biverkningar från mag-tarmkanalen och njurarna. Selektiviteten hos Movalis är i sin tur utan tvekan för att bekräftades både i ett laboratorium provrör och i en levande organism: meloxikam hämmar syntesen av prostaglandin i fokus för inflammation i mycket större utsträckning jämfört med magslemhinnan och njurarna.

En annan fördel med Movalis jämfört med sina "bröder" i NSAID-värdena diklofenak, indometacin, ibuprofen och naproxen och andra liknande dem är att det inte undertrycker trombocytaggregation (med andra ord, att hålla ihop) och därför inte ökar blödningstiden. Biverkningar från mag-tarmkanalen - illamående, kräkningar, dyspepsi, buksmärtor och, vad som är mest obehagligt, sår i slemhinnan - när du tar Movalis händer mindre ofta än när du tar icke-selektiva NSAID

Movalis är ganska brett representerat på ryska apoteksdiskar: det är en tablettform och rektala suppositorier och en suspension för beredning av en lösning för oral administrering och en lösning för intramuskulär administrering. Den sista doseringsformen är endast avsedd att användas under de första 2-3 dagarna, varefter övergången till en tablett eller någon annan form utförs. Den rekommenderade dagliga dosen varierar beroende på den specifika sjukdomen och dess svårighetsgrad i intervallet 7,5-15 mg per dag, och det sista märket är kritiskt, vilket inte rekommenderas att överskridas. Barnens doser för Movalis har inte bestämts, så endast vuxna kan ta läkemedlet (injektionsvätska kan användas från 18 år, tabletter och suspension - från 15 år och suppositorier - från 12 år).

Farmakologi

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) avser derivat av enolsyra och har antiinflammatoriska, smärtstillande och febernedsättande effekter. Den uttalade antiinflammatoriska effekten av meloxicam fastställdes i alla standardmodeller för inflammation.

Verkningsmekanismen för meloxikam är dess förmåga att hämma syntesen av prostaglandiner - kända förmedlare av inflammation.

Meloxicam in vivo hämmar syntesen av prostaglandiner vid inflammationsstället i större utsträckning än i magslemhinnan eller njurarna. Dessa skillnader är associerade med mer selektiv inhibering av COX-2 jämfört med COX-1. Hämning av COX-2 antas ge en terapeutisk effekt av NSAID, medan hämning av det ihållande isoenzymet COX-1 kan orsaka mag- och njurbiverkningar.

Selektiviteten för meloxicam gentemot COX-2 har bekräftats i olika testsystem, både in vitro och in vivo. Den selektiva förmågan hos meloxicam att hämma COX-2 har visats vid användning som ett testsystem i humant helblod in vitro. Det visade sig att meloxikam (vid doser på 7,5 mg och 15 mg) mer hämmade COX-2, vilket utövade en större hämmande effekt på produktionen av prostaglandin E2, stimuleras av lipopolysackarid (reaktionskontrollerad av COX-2) än för produktion av tromboxan involverad i blodkoagulering (reaktionskontrollerad av COX-1). Dessa effekter var dosberoende. I ex vivo-studier visades det att meloxikam (vid doser på 7,5 mg och 15 mg) inte hade någon effekt på trombocytaggregering och blödningstid.

I kliniska studier inträffade biverkningar från mag-tarmkanalen i allmänhet mindre ofta med 7,5 mg och 15 mg meloxikam än med andra NSAID som jämförelsen gjordes med. Denna skillnad i frekvensen av biverkningar från mag-tarmkanalen beror främst på det faktum att när man tar meloxikam sågs fenomen som dyspepsi, kräkningar, illamående och buksmärta mindre ofta. Förekomsten av övre gastrointestinala perforeringar, sår och blödning associerad med meloxikam var låg och dosberoende..

Farmakokinetik

Meloxikam absorberas väl från mag-tarmkanalen, vilket framgår av den höga absoluta biotillgängligheten (90%) efter oral administrering. Efter en engångsanvändning av meloxicam Cmax i plasma uppnås inom 5-6 timmar. Samtidigt intag av mat och oorganiska antacida förändrar inte absorptionen. När du använder läkemedlet inuti (i doser om 7,5 och 15 mg) är dess koncentrationer proportionella mot doserna. En stabil farmakokinetik uppnås inom 3-5 dagar. Omfattning av skillnader mellan Cmax och Cmin läkemedlet efter att ha tagit det en gång / dag är relativt litet och uppgår till 0,4-1,0 μg / ml vid användning av en dos på 7,5 mg och vid användning av en dos på 15 mg - 0,8-2,0 μg / ml (värdena Cmin och Cmax under steady state-farmakokinetiken), även om värden utanför det angivna intervallet också noterades. Cmax i plasma under steady state farmakokinetik uppnås inom 5-6 timmar efter oral administrering.

Meloxicam binder mycket bra till plasmaproteiner, särskilt albumin (99%). Tränger in i synovialvätska, koncentrationen i synovialvätskan är cirka 50% av plasmakoncentrationen. Vd efter upprepad oral administrering av meloxikam (i doser från 7,5 mg till 15 mg) är cirka 16 liter, med en variationskoefficient från 11 till 32%.

Meloxicam metaboliseras nästan fullständigt i levern för att bilda 4 farmakologiskt inaktiva derivat. Huvudmetaboliten, 5'-karboximeloxikam (60% av dosen), bildas genom oxidation av den mellanliggande metaboliten, 5'-hydroximetylmeloxikam, som också utsöndras men i mindre utsträckning (9% av dosen). In vitro-studier har visat att isoenzymet CYP2C9 spelar en viktig roll i denna metaboliska omvandling och isoenzymet CYP3A4 spelar en ytterligare roll. Bildningen av två andra metaboliter (som utgör 16% respektive 4% av läkemedelsdosen) involverar peroxidas, vars aktivitet antagligen varierar individuellt..

Det utsöndras lika genom tarmarna och njurarna, främst i form av metaboliter. Mindre än 5% av den dagliga dosen utsöndras oförändrad med avföring, i oförändrad urin finns läkemedlet endast i spårmängder. Genomsnittlig T1/2 meloxikam varierar från 13 till 25 timmar. Plasmaclearance är i genomsnitt 7-12 ml / min efter en enstaka dos meloxikam.

Farmakokinetik i speciella kliniska situationer

Brist på leverfunktion, liksom lätt njursvikt, har ingen signifikant effekt på farmakokinetiken för meloxicam. Elimineringsgraden av meloxikam från kroppen är signifikant högre hos patienter med måttligt njursvikt. Meloxicam binder mindre bra till plasmaproteiner hos patienter med njursvikt i slutstadiet. Vid njursvikt i slutstadiet, en ökning av Vd kan leda till högre koncentrationer av fritt meloxikam, därför bör den dagliga dosen inte överstiga 7,5 mg hos dessa patienter.

Äldre patienter har liknande farmakokinetiska parametrar jämfört med yngre patienter. Hos äldre patienter är den genomsnittliga plasmaclearance under jämviktstillståndet för farmakokinetiken något lägre än hos yngre patienter. Hos äldre kvinnor, högre AUC-värden och längre T1/2, jämfört med unga patienter av båda könen.

Släpp formulär

Tabletter från ljusgult till gult, runda, ena sidan konvex med en avfasad kant, på den konvexa sidan - företagets logotyp, på andra sidan - koden och den konkava risken; grovhet av tabletter tillåtna.

1 flik.
meloxicam7,5 mg

Hjälpämnen: natriumcitratdihydrat - 15 mg, laktosmonohydrat - 23,5 mg, mikrokristallin cellulosa - 102 mg, povidon K25 - 10,5 mg, kolloidal kiseldioxid - 3,5 mg, krospovidon - 16,3 mg, magnesiumstearat - 1,7 mg.

10 st. - blåsor (1) - kartongförpackningar.
10 st. - blåsor (2) - kartongförpackningar.

Dosering

Läkemedlet tas oralt 1 gång / dag, med måltider, med vatten eller annan vätska.

Vid artros med smärtsyndrom är den dagliga dosen 7,5 mg, om nödvändigt kan dosen ökas till 15 mg / dag.

Vid reumatoid artrit ordineras läkemedlet i en dos av 15 mg / dag, beroende på den terapeutiska effekten, kan dosen minskas till 7,5 mg / dag.

För ankyloserande spondylit ordineras läkemedlet i en dos av 15 mg / dag, beroende på den terapeutiska effekten, kan dosen minskas till 7,5 mg / dag.

Den maximala rekommenderade dagliga dosen är 15 mg.

Hos patienter med ökad risk för biverkningar (historia av gastrointestinala sjukdomar, förekomst av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar) rekommenderas att starta behandlingen med en dos på 7,5 mg.

Eftersom den potentiella risken för biverkningar beror på dos och behandlingstid, den lägsta effektiva dosen bör förskrivas på kortast möjliga korta gång.

Hos patienter med svår njursvikt i hemodialys bör dosen Movalis inte överstiga 7,5 mg / dag.

Den maximala dosen för ungdomar i åldern 12-18 år är 0,25 mg / kg och bör inte överstiga 15 mg.

Användningen av läkemedlet är kontraindicerat hos barn under 12 år på grund av omöjligheten att välja lämplig dos för denna åldersgrupp.

Använd inte läkemedlet samtidigt med andra NSAID.

Den totala dosen Movalis®, som används i olika doseringsformer, bör inte överstiga 15 mg / dag.

Överdos

Otillräckliga data har ackumulerats om fall i samband med överdosering. Symtom som är typiska för en överdos av NSAID är troligtvis i svåra fall: sömnighet, nedsatt medvetande, illamående, kräkningar, smärta i mag-tarmkanalen, gastrointestinal blödning, akut njursvikt, förändringar i blodtrycket, andningsstopp, asystol.

Behandling: ingen motgift är känd. I händelse av överdosering av läkemedel bör evakuering av maginnehåll och allmän stödjande behandling utföras. Kolestyramin påskyndar eliminering av meloxikam.

Samspel

Med samtidig användning av andra hämmare av prostaglandinsyntes med meloxikam, inkl. GCS och salicylater, risken för mag-tarmsår och gastrointestinal blödning ökar (på grund av synergistisk verkan). Samtidig användning av meloxikam och andra NSAID rekommenderas inte.

Orala antikoagulantia, heparin för systemisk användning, trombolytiska medel, när de används samtidigt med meloxikam, ökar risken för blödning. Vid samtidig användning är noggrann övervakning av blodkoagulationssystemet nödvändig..

Trombocytläkemedel, serotoninåterupptagshämmare, när de används samtidigt med meloxikam, ökar risken för blödning på grund av hämning av trombocytfunktionen. Vid samtidig användning är noggrann övervakning av blodkoagulationssystemet nödvändig..

NSAID ökar plasmakoncentrationen av litium genom att minska utsöndringen genom njurarna. Samtidig användning av meloxikam med litiumpreparat rekommenderas inte. Om samtidig användning är nödvändig rekommenderas noggrann övervakning av litiumkoncentrationen i plasma under hela litiumberedningen..

NSAID kan minska den tubulära utsöndringen av metotrexat och därmed öka plasmakoncentrationen. Samtidig användning av meloxikam och metotrexat (i en dos på mer än 15 mg per vecka) rekommenderas inte. Vid samtidig användning är noggrann övervakning av njurfunktion och blodräkning nödvändig. Meloxikam kan öka metotrexats hematologiska toxicitet, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion. Med kombinerad användning av meloxikam och metotrexat i 3 dagar ökar risken för ökad toxicitet hos det senare.

Det finns bevis för att NSAID kan minska effektiviteten hos intrauterina preventivmedel, men detta har inte bevisats.

Användningen av NSAID vid behandling med diuretika vid uttorkning av patienter åtföljs av risken för att utveckla akut njursvikt..

NSAID minskar effekten av blodtryckssänkande läkemedel (betablockerare, ACE-hämmare, vasodilatatorer, diuretika) på grund av hämning av prostaglandiner, som har vasodilaterande egenskaper.

Den kombinerade användningen av NSAID och angiotensin II-receptorantagonister, liksom ACE-hämmare, förbättrar effekten av att minska glomerulär filtrering, vilket kan leda till utveckling av akut njursvikt, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion..

Kolestyramin, bindande meloxikam i mag-tarmkanalen, leder till dess snabbare eliminering.

NSAID, som verkar på njurprostaglandiner, kan öka nefrotoxiciteten hos cyklosporin.

Hos patienter med CC från 45 till 79 ml / min ska användningen av meloxikam avbrytas 5 dagar innan pemetrexed-administrering påbörjas och kan återupptas 2 dagar efter avslutad pemetrexed-administrering. Om det finns ett behov av kombinerad användning av meloxicam och pemetrexed, bör patienterna övervakas noggrant, särskilt med avseende på myelosuppression och förekomsten av biverkningar från mag-tarmkanalen. Hos patienter med CC ® ansågs det vara möjligt.

Biverkningar som registrerats vid användning efter marknadsföring, vars koppling till intaget av läkemedlet ansågs som möjligt, är markerad med ett *.

Inom systemorganklasserna används följande kategorier när det gäller förekomsten av biverkningar: mycket ofta (≥1 / 10); ofta (≥1 / 100, ® kontraindicerad under graviditet.

Det är känt att NSAID utsöndras i bröstmjölk, därför är användningen av läkemedlet Movalis under amning kontraindicerat..

Som ett läkemedel som hämmar syntesen av COX / prostaglandin kan Movalis ® påverka fertiliteten och rekommenderas därför inte för kvinnor som planerar en graviditet. Meloxicam kan fördröja ägglossningen. I detta avseende rekommenderas det att avbryta användningen av Movalis ® för kvinnor som har problem med befruktningen och genomgår undersökning av sådana problem..

Ansökan om kränkningar av leverfunktionen

Läkemedlet är kontraindicerat vid svår leversvikt.

Ingen dosjustering krävs hos patienter med (kompenserad) cirros.

Ansökan om nedsatt njurfunktion

Läkemedlet är kontraindicerat vid svår njursvikt (om hemodialys inte utförs, CC 25 ml / min) krävs ingen dosjustering.

Användning hos barn

speciella instruktioner

Patienter med mag-tarmsjukdomar bör övervakas regelbundet. Om ulcerösa skador i mag-tarmkanalen eller gastrointestinal blödning uppstår måste Movalis® avbrytas..

Gastrointestinal blödning, sår och perforeringar kan uppstå vid användning av NSAID när som helst, med eller utan en historia av alarmerande symtom eller en historia av allvarliga gastrointestinala komplikationer. Konsekvenserna av dessa komplikationer är i allmänhet allvarligare hos äldre..

Vid användning av läkemedlet Movalis ® kan sådana allvarliga hudreaktioner som exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys utvecklas. Därför bör särskild uppmärksamhet ägnas patienter som rapporterar utvecklingen av biverkningar från hud och slemhinnor samt överkänslighetsreaktioner mot läkemedlet, särskilt om sådana reaktioner observerades under tidigare behandlingskurser. Utvecklingen av sådana reaktioner observeras som regel under den första behandlingsmånaden. I händelse av de första tecknen på hudutslag, förändringar i slemhinnor eller andra tecken på överkänslighet bör frågan om att avbryta användningen av Movalis ® övervägas..

Fall av en ökad risk för att utveckla allvarlig kardiovaskulär trombos, hjärtinfarkt, en attack av angina pectoris, eventuellt dödlig, när man tar NSAID har beskrivits. Denna risk ökar vid långvarig användning av läkemedlet, liksom hos patienter med en historia av ovanstående sjukdomar och predisponerade för sådana sjukdomar..

NSAID hämmar syntesen av prostaglandiner i njuren, som är inblandade i att upprätthålla njurperfusion. Användningen av NSAID hos patienter med nedsatt njurblodflöde eller minskad BCC kan leda till dekompensation av latent njursvikt. Efter upphörande av NSAID återställs vanligtvis njurfunktionen till sin ursprungliga nivå. De som är mest utsatta för att utveckla denna reaktion är äldre patienter, patienter med uttorkning, hjärtsvikt, levercirros, nefrotiskt syndrom eller akut njursvikt, patienter som samtidigt tar diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-receptorantagonister och också patienter som har genomgått större kirurgiska ingrepp som leder till hypovolemi. Hos sådana patienter bör diures och njurfunktion övervakas noggrant i början av behandlingen..

Användningen av NSAID i kombination med diuretika kan leda till natrium-, kalium- och vattenretention, liksom till en minskning av den natriuretiska effekten av diuretika. Som ett resultat kan predisponerade patienter uppleva ökade tecken på hjärtsvikt eller högt blodtryck. Därför är noggrann övervakning av tillståndet hos sådana patienter nödvändig, liksom upprätthållande av adekvat hydrering. Innan behandlingen påbörjas är det nödvändigt att studera njurfunktionen..

Vid kombinationsbehandling bör njurfunktionen också övervakas..

Vid användning av läkemedlet Movalis (liksom de flesta andra NSAID) rapporterades en episodisk ökning av aktiviteten hos transaminaser eller andra indikatorer på leverfunktion i blodserumet. I de flesta fall var denna ökning liten och övergående. Om de identifierade förändringarna är signifikanta eller inte minskar över tiden bör Movalis ® avbrytas och de identifierade laboratorieändringarna bör övervakas.

Försvagade eller avmagrade patienter kan vara mindre benägna att tolerera biverkningar, därför kräver sådana patienter noggrann övervakning.

Liksom andra NSAID kan Movalis ® maskera symtomen på en infektionssjukdom.

Som ett läkemedel som hämmar syntesen av COX / prostaglandin kan Movalis ® påverka fertiliteten och rekommenderas därför inte för kvinnor med svårigheter att bli gravid. Hos kvinnor som undersöks av denna anledning rekommenderas att avbryta användningen av läkemedlet Movalis ®.

Hos patienter med mild till måttlig njurinsufficiens (CC> 25 ml / min) krävs ingen dosjustering.

Ingen dosjustering krävs hos patienter med (kompenserad) cirros.

Påverkan på förmågan att köra fordon och använda mekanismer

Speciella kliniska studier av läkemedlets effekt på förmågan att köra bil och mekanismer har inte utförts. Men när man kör och arbetar med mekanismer bör man ta hänsyn till risken för yrsel, dåsighet, synskada eller andra störningar i centrala nervsystemet. Patienter bör vara försiktiga när de kör bil och använder maskiner.

Top